Dimatrading Bvba

Welkom


 

1. Algemeen en definities:

  Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Leverancier/Verkoper: Dimatrading bvba, Nieuwe Steenweg 91 -93, 9140 Elversele, BE0505852921

- Koper/afnemer: Degene met wie Dimatrading bvba een overeenkomst tot kopen heeft gesloten, alsook degene aan wie Dimatrading bvba een           aanbieding heeft gedaan, niet zijnde een eindgebruiker of consument

  Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, zowel wat betreft totstandkoming, inhoud en uitvoering         hiervan.Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel geldig als deze schriftelijk door Dimatrading bvba zijn bevestigd. Deze gelden ook       slechts voor 1 transactie, aan eventuele afwijkingen kunnen geen rechten ontleend worden voor overeenkomsten in de toekomst.

  Dimatrading bvba behoudt zicht het recht deze algemene voorwaarden ten alle tijde te wijzigen of aan te passen.

 

 

2. Offertes

- Alle offertes en aanbiedingen, op welke plaats of welke wijze ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.

- Alle door leverancier opgegeven maten, specificaties, gewichten, ... en alle gepubliceerde foto's, afbeeldingen, teksten, catalogi e.d. zijn met de        grootste zorg opgegeven. Dimatrading bvba kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden in deze opgaves of         publicaties. Er kunnen op generlei wijze rechten aan ontleend worden.

- Dimatrading bvba behoudt ten alle tijde het recht om, zelfs zonder opgave van reden, een order geheel of gedeeltelijk te weigeren, zonder dat         hieruit enige schadeverplichting kan voortvloeien.

 

3. Prijzen

- Alle prijzen, waar ook opgegeven of waar ook vermeld, zijn steeds prijzen exclusief BTW, verpakking, verzending of eventuele andere heffingen.

- Opgave van prijzen wordt steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van overeenkomst geldende prijzen. Een offerte heeft steeds een                 geldigheid van 10 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Na deze termijn vervallen alle prijzen en voorwaarden voor de desbetreffende     offerte.

- Aangeboden prijzen, zowel op de site als in andere publicaties, gelden slechts voor de opgegeven hoeveelheden.

 

4. Goederen

- Goederen verkeren in de staat 'AS-IS', hetgeen betekent dat de goederen verkocht worden in de staat waarin ze zich bevinden op het moment         van aanbieding. Goederen kunnen, na afspraak, steeds bezichtigd worden zodat koper zich een duidelijk beeld kan vormen.

- Dimatrading bvba doet steeds al het mogelijke om alle goederen in goede staat af te leveren, maar staat niet in voor het volledig zijn van de             goederen, het doelmatig, deugdelijk, veilig of duurzaam functioneren hiervan of het al  dan niet voldoen aan enig wettelijk voorschrift. Het               voorkomen van een dezer situaties kan geen enkele aanleiding geven tot enige  schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

- Goederen kunnen na levering niet geretourneerd worden,

 

5. Betaling

- Alle betalingen dienen voor de overeengekomen datum van levering te gebeuren, ofwel contant bij afhaling van de goederen. Indien goederen         verzonden worden, is het niet mogelijk contant te betalen, gezien leveringen altijd gebeuren door een externe transportfirma.

- Indien de koper niet tijdig betaalt, heeft Dimatrading bvba het recht alle lopende overeenkomsten op te schorten tot het moment dat koper zijn         betalingsverplichtingen volledig heeft nagekomen.

 

6. Levering

- Leveringstermijnen in aanbiedingen of offertes zijn steeds indicatief. Overschrijding van deze termijnen geeft koper geen recht op ontbinding of       schadevergoeding.van welke aard ook.

- Levering kan pas geschieden op het moment dat koper alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.

- Leveringen gebeuren steeds door een externe transportfirma. Indien bij ontvangst blijkt dat eventuele goederen of partijen tijdens transport             beschadigd, gevallen of vermist zijn, of enig ander mankement vertonen, kan Dimatrading bvba hier nooit verantwoordelijk voor gesteld worden.       De  koper dient hiervoor rechtstreeks contact te nemen met desbetreffende transportfirma en dit met hen rechtstreeks af te handelen.

 

7. Garantie

- Dimatrading bvba geeft geen enkele garantie op verkochte goederen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

- In geval dat er een bepaalde garantie of -termijn gegeven wordt, is dit enkel voor de desbetreffende aanbieding of order. Hier kunnen nooit             rechten aan ontleend worden voor de toekomst.

 

8. Aansprakelijkheid

- Dimatrading bvba is niet aansprakelijk voor enige door koper (of derden) gelede schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met     of voortvloeiend uit de overeenkomsten of verkopen, zowel direct als indirect, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst,       gemiste besparingen, en zo meer

- Dimatrading bvba is jegens de koper nooit aansprakelijk voor schade en of kosten, van welke aard of omvang dan ook, die op enigerlei wijze             samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van de goederen geleverd door derden, die door               leverancier zijn aangesteld bij de uitvoering van overeenkomsten.