Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dimatrading BVBA

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die bij Dimatrading BVBA producten, goederen of diensten bestelt of aankoopt, zowel in de thuiswinkel, via de webshop van Dimatrading BVBA of via andere kanalen, en/of opdracht geeft om deze producten al dan niet te leveren.
 2. Verkoper: Dimatrading BVBA, Nieuwe steenweg 91-93 te 9140 Elversele – België

                           BTWnr BE 0505852921

 1. Producten: Alle planten, bomen en goederen die Dimatrading BVBA aanbiedt en verkoopt, zowel thuis als via de webshop.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Duurovereenkomst: een overeenkomst of aankoop die strekt tot de levering van goederen of producten in een  bepaalde periode;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand.
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de verkoper en de koper wordt gesloten via de webshop van Dimatrading BVBA.
 7. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping

 

Artikel 2 - Identiteit van de verkoper:

 Dimatrading BVBA

Nieuwe Steenweg 91-93

9140 Elversele

BTWnr BE0505852921

Tel 0476/220354

www.dimatradingbvba.be

dimatrading@proximus.be

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst, zowel thuis als op afstand tussen verkoper en koper via de webshop of andere verkoop- of publiciteits kanalen.
 2. Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op het bestelformulier en via publicatie op de site. Alle gebruikers van de webshop worden dus geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden, en bij een bestelling akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 3. Verkoper behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De versie die op de site staat is steeds de versie die op dat moment geldig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de goederen. De informatie ivm aangeboden producten of diensten wordt met de meeste zorg opgesteld. De afbeeldingen die gebruikt worden zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten of diensten. Desondanks is het niet uit te sluiten dat er onvolledigheden, onjuistheden, kleurverschillen tussen foto en werkelijke producten, … in de informatie aanwezig zijn. Verkoper kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden of verplicht worden tot enige schadevergoeding.
 3. Alle producten die in de webshop aangeboden worden, kunnen bij verkoper thuis eerst bezichtigd worden om zo een juist mogelijk beeld in realiteit te hebben van de aangeboden producten.
 4. Alle aanbiedingen op de webshop van Dimatrading BVBA zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een bepaald product niet meer leverbaar is of tijdelijk uit voorraad is wordt in overleg met koper gezocht naar een geschikt alternatief. Kan er op dat moment geen alternatief gevonden worden waar koper zich in kan vinden, kan de koper op dat moment de overeenkomst ontbinden. Verkoper kan nooit verplicht worden tot enige schadevergoeding indien een product niet meer leverbaar zou zijn. Indien de koper reeds een betaling zou uitgevoerd hebben voor desbetreffend product, en er geen geschikt alternatief gevonden wordt, zal verkoper onverwijld betaald bedrag aan koper terug storten.

 

Artikel 5 - De prijs

 1. Alle opgegeven prijzen van producten of diensten zijn inclusief btw, tenzij anders schriftelijk vermeld (bv in offertes naar zakelijke klanten)
 2. Alle opgegeven prijzen zijn prijzen geldig bij afhaling bij Dimatrading BVBA te 9140 Elversele ,dus exclusief transport tenzij anders overeen schriftelijk overeengekomen. Prijs voor eventueel transport en/of levering zal altijd apart opgegeven worden.
 3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere zaken waar verkoper geen vat op heeft.

 

Artikel 6 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling of aankoop op de webshop, bevestigt de klant een handelingsbekwame persoon te zijn.
 2. Indien de koper een bestelling plaatst of aankoop doet in de webshop, bevestigt de verkoper langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verkoper is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Elke plaatsing van een bestelling houdt een betalingsverplichting van de klant in. De verkoper kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 7 - Levering en uitvoering

 1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
 2. Indien levering van toepassing is, zal het adres dat de koper aan de verkoper  kenbaar heeft gemaakt gelden als leveringsadres. Indien bij levering blijkt dat de bestelde producten toch niet op het aangegeven adres  afgeleverd worden, en op een ander adres   dienen afgeleverd te worden, zullen hiervoor door verkoper extra kosten gerekend worden. Eventuele levering op ander adres kunnen pas gebeuren nadat deze extra kosten door koper betaald zijn.
 3. Indien levering van toepassing is, zal de klant een email ontvangen van transporteur de avond voor dag van levering, met indicatie van uur van levering. Indien klant niet thuis is bij levering en het ontvangstbewijs door niemand kan getekend worden, zullen de bestelde goederen een 2e keer  aangeboden te worden maar worden ook de transportkosten hiervoor ook een 2e keer aangerekend. 2e levering zal pas gebeuren nadat de extra transportkosten aan verkoper betaald zijn. Tijdsindicatie die opgegeven wordt door verkoper of transporteur zijn slechts indicatie en kunnen nooit 100% gegarandeerd worden, omdat externe factoren zoals o.a. drukte op de weg een invloed daarop kunnen hebben. Verkoper en transportfirma kunnen niet aansprakelijk gesteld worden of verplicht worden tot enige schadevergoeding indien bepaalde leveringstermijnen of -uren overschreden worden.
 4. Eventuele leveringen zijn altijd beperkt tot de plaats waar het mogelijk is met een pompwagen te rijden, zeker voor grotere en zwaardere producten. Voor alle producten geldt zowieso dat deze slechts aan dorpel begane grond en/of op vlak terrein afgeleverd worden, tenzij anders overeengekomen.
  Chauffeurs helpen niet bij het afladen van de paletten.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij eventuele leveringen berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Op het moment dat de klant de producten aanvaardt en in ontvangst neemt, erkent hij dat hij de producten in goede staat ontvangen heeft.

 

Artikel 8 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of bij aankoop, dienen alle door koper verschuldigde bedragen te worden betaald uiterlijk bij afhaling van de producten, of, bij eventuele verzending, voor de verzending gebeurt. Indien betaling te laat gebeurt, en daardoor eventuele levering vertraging oploopt, kan verkoper nooit aansprakelijk gesteld worden voor de te late levering.
 2. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden.
 3. Indien er afwijkende betalingstermijnen zijn overeen gekomen, en de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de verkoper is gewezen op de te late betaling en de verkoper de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 100,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 9 - Herroepingsrecht

 1. De koper kan, bij een afgesloten overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van een product of dienst (via de webshop), deze overeenkomst gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De verkoper mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

      Als de koper hiervan gebruik maakt, dient hij dit binnen deze termijn te melden door middel van het formulier voor herroeping of op andere

      ondubbelzinnige wijze aan verkoper. Indien koper het product reeds ontvangen heeft, dient ook het product binnen deze termijn teruggebracht of

      teruggestuurd te worden aan verkoper.

 1. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper het product heeft ontvangen en/of dag nadat bestelling is geplaatst.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de koper, indien hij het product reeds ontvangen heeft, zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien koper zich niet houdt aan deze regel, kan hij verantwoordelijk gesteld worden voor waardevermindering van het product en kan koper ook verplicht worden tot het betalen van deze waardevermindering.
 3. De koper draagt steeds alle kosten van het terugzenden van het product, met name verpakkingskosten, transportkosten, verzekeringskosten, …. Alle producten dienen steeds gebracht of verzonden te worden met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. De verkoper vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de verkoper in rekening gebracht voor het geretourneerde product. Verkoper zal deze vergoeding terugbetalen nadat hij het aangekochte terug ontvangen heeft en een controle heeft uitgevoerd dat de goederen in goede en ongebruikte staat terug gezonden zijn, conform punt 3.
 5. Als de koper heeft gekozen voor een eventuele duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 6. Volgende producten en diensten zijn uitgesloten van herroepingsrecht:
 • producten of goederen waarvoor koper opdracht gegeven heeft aan verkoper om deze speciaal voor hem te behandelen of te verhandelen (bv wanneer koper samen met een olijfboom een pot aankoopt en koper aan verkoper vraagt of opdracht geeft deze voor hem al in deze pot te planten).
 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten of diensten door de verkoper worden aangeboden op een veilingsite, of op een fysieke veiling onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten of diensten af te nemen;
 • Indien koper een bestelling plaatst voor een product via de webshop, maar dit thuis bij verkoper komt ophalen, vervalt het herroepingsrecht, omdat koper dan de mogelijkheid heeft om het bestelde product grondig te bekijken en te beslissen of hij dit product al dan niet mee neemt.

 

Artikel 10 - Nakoming overeenkomst  garantie

 1. De verkoper staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de producten.
 2. Levende producten en planten zijn uitgesloten van enige garantie, omdat er niet kan nagegaan worden hoe koper deze producten heeft verzorgd na aankoop of levering.
 3. Op de Fiberstone en Ficonstone potten wordt 2 jaar garantie gegeven op vorst- en UV bestendigheid. Deze garantie geldt enkel als deze potten gebruikt zijn volgens voorschriften die bij aankoop meegeleverd zijn. Indien vastgesteld wordt dat deze voorschriften niet gevolgd zijn vervalt elke garantie. Datum op aankoopbewijs of factuur geldt als datum voor het ingaan van deze termijn

 

Artikel 11 – Persoonsgegevens en privacy

 1.  Verkoper draagt zorg voor uiterst zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van de    

       persoonsgegevens van de koper. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden voor het uitvoeren

       en afhandelen van een bestelling, en zullen nimmer doorgegeven worden aan derden.

 1. Ons volledig Privacybeleid kan U terugvinden op de site.

 

Artikel 12 - Klachtenregeling

 1. De verkoper beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper.
 3. Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De koper dient de verkoper in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

 

Artikel 13 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing en de rechtbank die door verkoper is bepaald.

 

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen moeten steeds schriftelijk bevestigd zijn door de verkoper.

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping:

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: ...*

de levering van de volgende digitale inhoud: ...*

de verrichting van de volgende dienst: ...*,

herroept/herroepen*

 

 • Besteld op*/ontvangen op* ...

 

 • [Naam koper]

 

 • [Adres koper]

 

 • [Handtekening koper] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Invullen wat van toepassing is.